Ji Soo

  • When I was the Most Beautiful
  • Strong Girl Bong-soon